Môže dôjsť k prekysleniu organizmu? Čo je to acidobázická rovnováha?

rovnovaha

Stálosť vnútorného prostredia.

Stále zloženie vnútorného prostredia – je to rovnako dôležité, ako udržiavať stály tlak, či teplotu.

Telo si vo vnútornom prostredí udržuje 4 hlavné rovnováhy:

1. Stály objem vnútorného prostredia – IZVOLÚMIA

2. Stála tonicita vnútorného prostredia – IZOOSMOLARITA (IZOOSMIA)

3. Stále iontové zloženie vnútorného prostredia – IZOIÓNIA

4. Stálu koncentrácia vodíkových protónov – stále pH – IZOHYDRIA

My sa sústredíme na posledne menovanú rovnováhu a to je udržiavanie stáleho pH – udržiavanie acidobázickej rovnováhy (ABR). Čo je vlastne pH? pH – záporný dekadický logaritmus koncentrácie vodíkových protónov. ABR je najprísnejšie regulovaný proces v našom organizme. Väčšie výkyvy pH majú zásadný vplyv na štruktúru proteínov (je jedným z činiteľov ovplyvňujúcich štruktúru proteínov), ovplyvňuje disociáciu postranných reťazcov aminokyselín, a tým môže meniť konformáciu celého proteínu. Nebezpečné je to hlavne pre enzýmy, nakoľko tie vyžadujú presnú konformáciu, aby boli účinné. Takže väčšie odchýlky pH menia konformáciu enzýmov a tie vďaka tomu prestávajú fungovať dobre – dochádza k disbalancii metabolizmu. Proteíny sú aj v cytoplazmatickej membráne, kde majú funkciu receptorov, prenášačov a kanálov a tým zmena pH ovplyvňuje aj permeabilitu membrány. Posledným negatívnym vplyvom zmeny pH je ovplyvnenie distribúcie elektrolytov na cytoplazmatickej membráne.

V našom organizme máme niekoľko častí – kompartmentov a v každom kompartmente máme PH trochu iné. Preto sa prijal úzus, že sa pH meria v arteriálnej (tepnovej) krvi. pH takejto krvi je 7,4 +- 0,04 (koncentrácia vodíkových protónov = 40 nmol/l), takže prirodzený rozsah je 7,36 – 7,44. Je to veľmi malý rozsah aj vzhľadom k obsahu, preto je koncentrácia vodíkových protónov najstriktnejšie sledovaná veličina v ľudskom tele. Nízke pH sa nazýva ACIDÉMIA a vyššie pH ALKALÉMIA. Patologické procesy, ktoré vedú k zmene pH, teda k poklesu, sa nazýva ACIDÓZA a k vzostupu ALKALÓZA.

Poradie systémov udržujúcich ABR

– Chemické pufračné systémy – bežné výkyvy pH pri metabolizme (kyseliny), alebo pri príjme potravy (zásady) – reakcia okamžitá

– Pľúca (CO2) – Respiračné centrum v mozgovom kmeni – v predĺženej mieche neustále monitoruje PH krvi (koncentrácia CO2) a ovplyvňuje dychovú frekvenciu – reakcia 1-3 min.

– Obličky (H+, HCO3) – na odpoveď potrebujú hodiny až dni

– Pečeň – metabolizmus organických neprchavých kyselín – laktát, pyruvát, syntéza močoviny – pufrovanie moču (amoniak)

– Srdce – spaľovanie organických kyselín – laktát, ketolátky.

(prednáška MUDr. Josef Fontana, PhD. – Acidobázická rovnováha)

Zhrnutie: Acidobázická rovnováha je prísne sledovaný stav organizmu. Kyseliny si náš organizmus vyrába, väčšinu zásad prijímame v potrave. Acidóza a Alkalóza sú procesy vedúce z Acidémii a Alkalémii. Naše telo má viac nástrojov, ako regulovať ABR. K tomu je potrebné mať v poriadku pľúca, obličky, pečeň, srdce, mať dostatočnú výživu pre bunky a dostatočne priepustné bunkové membrány na prechod živín.

Dnes vám vieme pomôcť mať v poriadku orgány a zabezpečiť dostatočnú výživu pre vaše bunky pri dostatočnej priepustnosti ich membrán. Opýtajte sa nás na riešenie.

Môže dôjsť k prekysleniu organizmu? Čo je to acidobázická rovnováha?
Prejsť na začiatok