Zásady ochrany osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmto udeľujem súhlas firme 4IRH, s. r. o., Bajzova 2417/13, Žilina 010 01, IČO: 36 433 071  DIČ: 2022036742, zapísanej na Okresnom úrade Žilina, číslo živnostenského registra: 580-33318 (ďalej len „prevádzkovateľ“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), spracovávala tieto osobné údaje:

– Titul, e-mailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, krajina, mesto, IČO,

a to na účely:
– posielania obchodných oznámení, informačných letákov, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany prevádzkovateľa a tretích subjektov,
– posielania informácií o akciách, ktoré organizuje prevádzkovateľ, a jeho aktivitách,
– analýz osobných údajov zákazníkov umožňujúcich najmä priame oslovenie konkrétnych zákazníkov a určitých skupín zákazníkov (tzv. direct mailing),
– používania súborov cookie na účely analýzy a optimalizácie výkonu, sociálnych médií a reklamy (súhlas so zaradením do marketingového publika),
– spracovania osobných údajov v rámci výskumu a analýz, a to nad rámec takýchto oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, a to na obdobie 10 rokov.

POUČENIE DOTKNUTEJ OSOBY

Prevádzkovateľ týmto v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie”), informuje, že:
– sa osobné údaje budú spracovávať na základe jej slobodného súhlasu, a to za podmienok uvedených vyššie,
– dôvodom poskytnutia osobných údajov je záujem dotknutej osoby o posielanie obchodných ponúk a oznámení prevádzkovateľa nad rámec posielania takých oznámení, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený posielať na základe iného právneho titulu ako súhlasu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
– pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude prebiehať automatizované rozhodovanie ani profilovanie,
– dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na adrese cancelgdpr@adlertricka.sk, právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracúvania a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenosnosť týchto údajov k inému prevádzkovateľovi, ako aj právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s nariadením.

Prejsť na začiatok